Samenwerking met ouders

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Daardoor wordt voor ouders van leerlingen, die aangewezen zijn op ondersteuning bij het onderwijs, de situatie een stuk overzichtelijker. Ouders kunnen op deze website of via de schoolinformatie lezen welke ondersteuningsmogelijkheden iedere school heeft. Scholen hebben een zorgplicht. Zij kunnen een leerling niet afwijzen op grond van de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Van ouders wordt ook het nodige verwacht. Zij zijn voor scholen een cruciale partner, want ouders kennen hun kind als geen ander. Ouders en scholen hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. Partner zijn betekent dat ouders en scholen elkaar goed informeren, elkaar betrekken, en altijd vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek blijven. Ouders  en school maken dus samen afspraken. Beide partijen zijn nodig om van de uitvoering van de afspraken een succes te maken.

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking extra naar voren. Dat begint al bij de aanmelding. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte en eventueel de zorgbehoefte van de leerling goed doorspreken. Dan kan de leerling al bij de start echt passend onderwijs krijgen. Ook wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning is overleg tussen ouders, school en eventuele deskundigen nodig. Bij het inzetten van extra ondersteuning moet de school het ontwikkelingsperspectief voor het kind beschrijven. Daarin wordt onder meer aangegeven welk onderwijsniveau het kind naar de mening van de school kan halen. Vervolgens wordt bekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om dat niveau te kunnen halen. De school is verplicht over deze zaken met de ouders te overleggen. Maar, verplicht of niet, zonder samenwerking tussen school en ouders is de kans op succes erg klein. Hetzelfde geldt wanneer een kind het beste geplaatst kan worden op een vso. Goede afstemming is ook dan nodig omdat het hierbij ook weer gaat om de keuze voor een nieuwe school. Soms is het nodig dat (ook) in de opvoedsituatie thuis dingen veranderen. Dat is niet altijd gemakkelijk om te bespreken, maar samenwerking tussen ouders en school is dan nog belangrijker dan anders. Natuurlijk in het belang van de leerling.

Misschien verloopt de samenwerking tussen school en ouders toch niet zoals gewenst. Zo kan er verschil van inzicht zijn over de aard en de opzet van de ondersteuning. Uiteraard is de eerste stap om zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Alle scholen hebben een vertrouwenspersoon bij wie u als eerste terecht kunt en ook daarna zijn er nog meerdere manieren om er door middel van gesprek en overleg samen uit te komen, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van een adviseur van het samenwerkingsverband of met de hulp van de onderwijsconsulenten. Het is ook mogelijk dat het samenwerkingsverband een aanvraag voor extra ondersteuning of toelating tot het vso  afwijst. Ook dan geldt dat er verschillende manieren zijn om toch een goede oplossing te vinden (extra overleg, aanvraag van een second opinion, inzet van een onderwijsconsulent). Wanneer het ondanks alle inzet niet lukt tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen, staan voor ouders verschillende juridische mogelijkheden open. Die worden heel goed beschreven op de site van de geschillencommissie passend onderwijs.Medezeggenschap van ouders

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke opdracht een ondersteuningsplan te maken, waarin wordt vastgelegd hoe de ondersteuning en de samenwerking wordt ingericht. Ook moet het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad inrichten. Deze ondersteuningsplanraad praat mee over ondersteuningsplan en heeft daarbij uiteindelijk het recht wel of niet in te stemmen. De ondersteuningsplanraad is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de scholen, die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.