Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het heeft de taken en bevoegdheden als volgt verdeeld:

a. Algemeen bestuur: het toezicht houdende deel van het bestuur
b. Dagelijks bestuur: het uitvoerende deel van het bestuur.M/p>

Bekijk het Overzicht Algemeen en Dagelijks bestuur.

 

Daarnaast heeft de stichting een directeur, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden.

Naam Rol e-Mail Telefoon
Bart RendersVoorzitter b.renders@swvzhw.nl
Maudie FransenAdministratief medewerker m.fransen@swvzhw.nl070 315 6355
Wilbert van RongenZorgcoördinator en Teamleider (PrO/VMBO) w.vanrongen@esloocollege.nl
Marijke van WoerkomZorgcoördinator (PrO/VMBO en THV) m.vanwoerkom@mariscollege.nl
Sandra LindemansDocent Geschiedenis - Sectorwerkstukcoordinator - XL-begeleider (huiswerkbegeleiding) (THV) slindemans@depopulier.nl
Madelein van der PlasOrthopedagoog en Adjunct directeur (THV) m.vdplas@hofstadmavo.nl
Annika DoorneboschOrthopedagoog (VSO) a.doornebosch@leokanner.nbl
Bob MassierCoördinator leerlingzaken (VSO) b.massier@pleysier.nl
Irish KalloeAmbulant begeleider (VSO) i.kalloe@idvs.nl
Mirjam WentinkRemedial teachter Dyslexiecoach Ambulant begeleider (VSO) wentink@maerlant-lyceum.nl
Niky JobseAmbulant begeleider (VSO) n.jobse@gmail.com

BOVO Haaglanden
helpdesk@bovohaaglanden.nl
070 3156350
Voor meer informatie: www.bovohaaglanden.nl

U kunt hier inloggen op Mijn SWV.

Wie zijn we?
De Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. (afgekort: Samenwerkingsverband Zuid Holland West of SWV of SWVZHW of samenwerkingsverband) bestaat uit 18 schoolbesturen met ruim 60 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, die samen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor ruim 36.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio.

Wat doen we?
Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle VO-leerlingen in de regio een passend diploma kunnen behalen, onafhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij innemen.

Hoe denken we erover?

De stichting heeft tot doel:
a. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van art. 17a lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
b. Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen
c. Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken
d. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor alle in de regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven

De uitwerking van bovenstaand beleid heeft het samenwerkingsverband geformuleerd in het ondersteuningsplan. Zie verder:
Code van Goed bestuur
Cyclus van Planning en Verantwoording
Directiestatuut
Jaarverslag 2016 SWVZHW
Jaarverslag 2017 SWVZHW
Jaarverslag 2018 SWVZHW
Meerjarenbegroting 2019-2022
Begroting 2020 en Meerjarenbegroting 2020-2023
Ondersteuningsplan
Statuten