Wat is passend onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft de taak de Wet passend onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, uit te voeren. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en, indien nodig, de juiste ondersteuning krijgen.
Voor de meeste leerlingen verloopt de weg naar het behalen van een diploma zonder al te veel problemen. Sommige leerlingen hebben echter in meer of mindere mate extra hulp nodig om dat doel te bereiken. Daarbij kan het gaan om extra begeleiding bij het leren, het organiseren van het werk, of het afleren van storend gedrag, maar ook het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen. Sinds de invoering van passend onderwijs gebruiken we hiervoor de term ondersteuning. Een leerling die meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft, valt onder de zorgplicht van de school. De scholen binnen de regio van het samenwerkingsverband hebben samen afspraken gemaakt over hoe iedere leerling de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Zie ook: Hoofdpunten Wet passend onderwijsZorgplicht

Een school voor voortgezet onderwijs heeft een zorgplicht voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.
Wanneer de zorgplicht van toepassing is én de school het opleidingsniveau biedt waarvoor de leerling door het PO is aangemeld, is de VO-school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek. Veelal zal dat zijn op de school waar de leerling is aangemeld. Het kan echter voorkomen dat de school de passende ondersteuning niet kan bieden. Alle scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel beschreven welke ondersteuning ze kunnen bieden.
In dat geval zoekt de ontvangende school in overleg met de ouders een passende onderwijsplek op een andere school. Wanneer een zorgleerling onverhoopt wordt uitgeloot, blijft voor de ontvangende school de zorgplicht van toepassing. In de directiekringen is uitgewerkt hoe de zorgplicht procedureel wordt uitgevoerd.

Zie ook: procedure herplaatsing leerlingen.
Zie ook: procedure zorgplicht en loten.Thuiszitters

Een belangrijke opdracht van het samenwerkingsverband is het voorkomen en terugdringen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat en thuis zit. De schoolbesturen die samen het samenwerkingsverband vormen hebben toegezegd zich in te spannen om ervoor te zogen dat er zo min mogelijk leerlingen thuis zitten.

Daarom heeft het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband een taak in het herplaatsen van leerlingen en wordt via de plaatsingstafel (gemandateerde functionarissen van alle aangesloten scholen van het SWVZHW) gezocht naar passende oplossingen voor leerlingen die geen school hebben.

Zie ook: procedure herplaatsing leerlingen
Zie ook: procedure zorgplicht en loten