FlexCollege

Missie
De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool (school van herkomst) zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve manier voort kunnen zetten. Het FlexCollege wil voorkomen dat leerlingen thuiszitten en een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Uitgangspunt is de jongeren waar mogelijk terug te laten keren naar het regulier onderwijs. Om dit doel te kunnen realiseren biedt het FlexCollege de jongeren maatwerk op het gebied van onderwijs, trainingen en zorg.

Het leren is hierin leidend. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren (dan wel het leerbaar zijn). Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.

Om de missie te kunnen realiseren heeft het FlexCollege convenanten gesloten met belangrijke samenwerkingspartners in de Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheid Zorg(GGZ) en binnen het Voortgezet Onderwijs(VO), het Speciaal Voortgezet Onderwijs(VSO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs(MBO), om een integrale aanpak mogelijk te maken.  

Visie
Onze visie hier op is: één jongere, één plan. Eén plan bestaat uit een intensieve samenwerking van- en een goede afstemming tussen de leerling, ouders/verzorgenden, vaste medewerker FlexCollege (mentor in onderwijs) en vaste medewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG Jeugdzorg).

Het FlexCollege is verantwoordelijk voor de cognitieve ontwikkeling en het schoolgedrag. Het CJG richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuis en vrije tijd situatie. Het pedagogisch en didactisch handelen binnen het FlexCollege berust op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel, Rationele Emotieve Therapie en Oplossingsgericht Werken. Het Sociaal Competentiemodel dient als beginsel, Rationeel Emotieve Therapie als de bouwstenen van onze taal en Oplossingsgericht Werken als de basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.

In het kort staan deze uitgangspunten centraal:
• Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
• Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
• Het versterken van vaardigheden waar nodig
• Regie over eigen handelen
• Werken aan wat werkt
• Uitgaan van eigen kracht en netwerk

In al het programma-aanbod zal dit pedagogisch-didactisch klimaat als basis dienen.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.