Voor wie is FlexCollege?

Welke leerlingen worden er aangemeld?
Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan, maar wegens gedragsproblemen en/of conflicten niet langer onderwijs kunnen volgen op hun stamschool. De gedragsproblemen kunnen voortkomen uit zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag. Bij internaliserend gedrag moet men denken aan problemen rondom emoties of gevoelens zoals angst, verdriet of somberheid. Deze problemen zijn veelal niet van buitenaf waar te nemen. Externaliserend gedrag heeft betrekking op handelingen die wel van buitenaf te zien zijn en zich vaak richten op anderen of objecten. Hierbij valt te denken aan aandachttekort/hyperactiviteit, agressie en antisociaal gedrag.
 
Vervolg onderwijscarrière
Wanneer een leerling wordt aangemeld door de stamschool, wordt er door de school de inschatting gemaakt dat zij geen passend onderwijs meer kunnen bieden. Vaak is er in de periode dat de leerling op de stamschool verbleef een dusdanig verstoorde relatie opgebouwd tussen school, medeleerlingen en leerling, dat een leerling niet meer terug kan stromen naar de stamschool. Samen met alle professionals binnen het team van FlexCollege wordt er gezocht naar de best passende school als uitstroommogelijkheid. Motivatie is het sleutelwoord wanneer men wil bouwen aan een onderwijscarrière, daarom zal hier tijdens het verblijf op FlexCollege hard aan gewerkt worden.

Aanmelding bij FlexCollege
Leerlingen worden bij FlexCollege aangemeld door de school waar zij staan ingeschreven. Meer informatie hierover is te vinden onder Bovenschoolse voorzieningen.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.