Schoolafspraken

Afspraken
 • We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Op school spreken we Nederlands met elkaar.
 • Medewerkers en bezoekers van FlexCollege worden aangesproken met u en meneer/mevrouw + achternaam (of met meester/juf)
 • Als je ’s morgens op school komt, mag je op het plein of in de kantine wachten tot het tijd is om naar de klas te gaan.
 • In school doe je petjes of vergelijkbare hoofddeksels af.
 • Binnen het gebouw staat je telefoon altijd uit.
 • Bij aanvang van de les begroet je de docent correct: je geeft een hand, kijkt de docent aan en zegt vriendelijk gedag.
 • In de klas doe je je jas uit. Jassen, petten e.d. hang je op aan de kapstok of doe je in je locker.
 • FlexCollege is niet verantwoordelijk voor jouw eigendommen; laat daarom zo veel mogelijk je waardevolle spullen thuis.
 • Tijdens de gymles is gymkleding verplicht; tijdens de techniekles draag je een stofjas.
 • Heb je kookles zorg dan dat je dichte schoenen (geen hakken of slippers) en geen sieraden draagt voor de veiligheid en hygiëne.
 • Tijdens de les ben je in het lokaal, tenzij de docent anders beslist.
 • Als je ergens moet zijn waar de deur dicht is klop je eerste en wacht je tot je binnengeroepen wordt.
 • Eten en drinken mag in de pauzes, maar alleen in de kantine of op het schoolplein.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein (achter de gele streep).
 • In de pauzes blijf je op het schoolplein (of in de kantine). De gangen en de hal zijn geen pauzeruimtes.
 • In de kantine betaal je contant.
 • We houden de school en het plein netjes. Rommel in de prullenbakken gooien en sigarettenpeuken in de asbak.
 • Elke klas heeft per toerbeurt corvee. Je mentor, de achterwacht of de directie kan beslissen dat je extra corvee doet.
 • Je mag geen energiedrankjes drinken op school of voor aanvang van de lessen.
 • Als je iets wilt vragen aan of je moet melden bij de administratie doe je dat vanaf de balie (halve deur).
 • Na de laatste les ga je direct naar huis. Je blijft niet hangen op het plein of voor het hek.
 • Je gaat niet naar je oude school, behalve als je een afspraak hebt met je oude mentor of de directie.
 • Als een docent ziek is, word je als dat mogelijk is in een andere klas geplaatst. Soms lukt dat niet en dan mag je naar huis. Je ouders worden daarvan op de hoogte gebracht.

Afwezigheidsprocedure
 • Als je na de bel van 09.00 uur op school komt, haal je een te-laat briefje bij de administratie (melden bij de deur en daar wachten tot je geholpen wordt).
 • Te laat tijd wordt in afspraak met je mentor ingehaald.
 • Als je niet op school bent en we hebben niets van jou of je ouders / begeleiders gehoord, nemen we contact op om te vragen waarom je niet op school bent.
 • Als je ziek bent, word je ziek gemeld door degene die verantwoordelijk voor je is. Meestal is dat één van je ouders, maar het kan ook een begeleider zijn.
 • Als je ouders / begeleiders niet kunnen bellen ’s morgens, bel je zelf op om je ziek te melden. Je ouders / begeleiders moeten dan voor 16.00 uur bellen om je ziekmelding te bevestigen.
 • Als je tijdens een schooldag ziek wordt en naar huis moet, belt een medewerker van FlexCollege naar je ouders / begeleiders om te zeggen dat je naar huis komt.
 • Plan afspraken met de tandarts, huisarts en hulpverleners zoveel mogelijk buiten schooltijd.
 • Lukt dat niet, dan breng je van tevoren een briefje mee van je ouders / begeleiders waarin staat wanneer je afwezig bent en met welke reden. Zo mogelijk laat je de afsprakenkaart zien.
 • Per periode (7-8 weken, tussen de vakanties) geldt: 1x te laat: tijd inhalen; 2 x te laat: tijd inhalen (minimaal 1 lesuur); 3 x te laat idem. + gesprek ouders.
 • Wanneer je 3 x te laat komt volgt altijd een gesprek met je ouders/verzorgers.
 • Veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen (6 x) worden gemeld bij leerplicht. In voorkomende gevallen worden hierover individuele afspraken gemaakt.
 
Studiemateriaal en toetsen
 
Op FlexCollege werk je zoveel mogelijk verder aan de lesstof van de school waar je vandaan komt, je stamschool. Je werkt ook met het boekenpakket van je stamschool en neemt, indien mogelijk, deel aan de toetsen van de stamschool. Je dient er dus voor te zorgen dat je boekenpakket compleet is.
 
Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat FlexCollege voor iedereen een veilige plek is.
Het is daarom verboden om:
 • wapens, vuurwerk, drugs en alcohol bij je te hebben;
 • onder invloed van drugs of alcohol op school te komen;
 • verbaal (schelden, schreeuwen e.d.) of fysiek (slaan, vechten) agressief te doen naar leerlingen en medewerkers;
 • seksueel getinte grappen of opmerkingen te maken;
 • spullen te pikken of te vernielen.
 
Bovenstaande regels zijn ook geldig op een stage-adres.
 

Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.