Flexroutes

FlexCollege wil maatwerk leveren. Daarom wordt voor (en met) elke leerling een individueel Flextraject ontworpen. Deze individuele trajecten worden ondergebracht bij één van de Flexroutes. De Flexroutes zijn gegroepeerd naar uitstroomprognose.

Flexroutes VO
De Flexroutes VO zijn voor leerlingen die werken aan een terugkeer naar het reguliere onderwijs en voor leerlingen die een examentraject volgen. Gekozen is voor een onderscheid naar niveau: een PrObbl-afdeling (leerlingen op de niveaus Praktijk tot VMBO Basis) en een KGTHV-afdeling (leerlingen op de niveaus Kader tot en met VWO).

Voor de PrO-leerlingen is een eigen methode beschikbaar en wordt toegewerkt naar de opnemende praktijkschool. De mentoren en gws hebben veel contacten met praktijkscholen in de omgeving.

Voor de Basis tot en met VWO leerlingen is het doel de leerling te begeleiden in het schoolwerk om een overgangsbewijs of een diploma te bewerkstelligen. Voor de gehele KGTHV-afdeling is er een intensieve samenwerking vereist met stamscholen als wel met opnemende scholen, dit geldt ook voor Basis leerlingen. De stamscholen verzorgen het schoolwerk en de normering van de toetsen. Er worden in overleg examens afgelegd op FlexCollege of op de stamschool. De KGTHV-afdeling heeft een samenwerking met het VAVO. Deze samenwerking maakt het mogelijk de leerlingen op een flexibele manier hun diploma te laten halen. Wanneer een leerling uitstroomt naar regulier is het van belang dat FlexCollege intensief contact houdt met de opnemende school. Zij stemmen onderling het schoolwerk van de leerling af wanneer de leerling gefaseerd uitstroomt.

Flexroutes MBO

De Flexroutes MBO leiden leerlingen toe naar een Entree-opleiding, en in voorkomende gevallen, naar MBO niveau 2 of 3. De leerlingen doorlopen op FlexCollege enkele fases alvorens ze doorstromen naar het MBO. Afhankelijk van de inzet en de capaciteiten van de leerling, kan dit met of zonder Entree diploma. FlexCollege werkt hiervoor samen met de ROC's in de regio. Na evaluatie van de eerste fase zal een enkeling zijn of haar MBO startkwalificatie alsnog gaan behalen via het VSO of Praktijkonderwijs.

De leerlingen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau (verbreding voor leerlingen met een oorspronkelijk KBL- of hoger niveau) aan het Entree programma (Taal, Rekenen en Engels). Daarnaast krijgen ze klassikaal les in onder andere Burgerschap, Loopbaan, Studievaardigheden en Actualiteiten. Bij FlexCollege gebruiken we zoveel mogelijk dezelfde methodes als op het ROC Mondriaan en het ID College, zodat een doorlopende leerlijn ontstaat. Wanneer de leerling bij FlexCollege nog geen Entree diploma haalt, kan hij zijn verworven kennis en competenties meenemen naar het MBO.

Flexroutes Zorg

De Flexroutes Zorg zijn voor die leerlingen waarbij zorg leidend is, wat betekent dat de leerlingen in het leren worden belemmerd door veelal intrinsieke oorzaken en dat deze zorgen voorop staan om daarna de onderwijscarrière voort te zetten. In de Flexroutes Zorg wordt de druk op het onderwijsprogramma voor deze leerlingen dan ook verlaagd waardoor ze meer rust krijgen. Er wordt, nog meer dan in andere klassen, rekening gehouden met de individuele belastbaarheid van de leerlingen.

Leerlingen uit de Flexroutes Zorg stromen uit naar een behandelplek; andere leerlingen zullen binnen een helder tijdpad intern doorstromen naar een van de andere Flexroutes (VO of MBO). Alle activiteiten in de Flexroutes zorg zijn direct of indirect gericht op het vergroten van het welbevinden (veiligheid, sociale interactie, succeservaringen) en de intrinsieke motivatie van de leerlingen.

De leerlingen die in de Flexroutes Zorg geplaatst worden, voldoen minimaal aan een van de volgende criteria:
  • Er is sprake of vermoeden van internaliserende problematiek die belemmerend werkt voor het leren.
  • Er is sprake van spijbelproblematiek.
  • Er zijn problemen in de thuissituatie met als gevolg internaliserende problematiek die belemmerend werkt voor het leren en de hulpverlening onvoldoende op gang is gebracht en wordt in de zorgklas geïnitieerd.

Overige Flexroutes

Instroom klas

De instroom klas kenmerkt zich door een constante in- en uitstroom. Leerlingen die aangenomen zijn bij FlexCollege starten in principe in de Instroomklas, behalve wanneer bij aanname duidelijk is dat het profiel van een van de andere routes beter aansluit. Leerlingen starten met een uitstroomprognose en ontwikkelperspectief gebaseerd op het instroomdossier. De leerlingen worden waar nodig getest en/of getoetst. Daarnaast worden ze geobserveerd tijdens de lessituatie, in de trainingen en de dagelijkse onderwijspraktijk. Een leerling verblijft uiterlijk 8 weken in de instroom klas. Aan het eind van deze periode wordt de uitstroomprognose mogelijk bijgesteld en wordt deze met de leerling, ouders en medewerker CJG geëvalueerd.

Diagnostische plaatsing (deels nog in ontwikkeling)
Naast de betsaande routes is het mogelijk leerlingen op FlexCollege te plaatsen waarvan het de stamschool om onderbouwde redenen niet gelukt is goed in kaart te krijgen wat het leren belemmert. Voor deze leerlingen is in overleg een diagnostische plaatsing mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een crisissituatie.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.