Instroom tot uitstroom

Verblijf
Het verblijf FlexCollege wordt benut door antwoord te vinden op de vragen wat het meest passende ontwikkelperspectief is en wat de leerling nodig heeft om dit traject succesvol (diploma of startkwalificatie) te doorlopen. Voor een groot deel van de doelgroep zal dit vervolgtraject geheel of gedeeltelijk op FlexCollege plaatsvinden. De verblijfsduur op FlexCollege kan variëren van minimaal 6 weken, tot maximaal 2 jaar, waarbij flexibiliteit centraal staat: Zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk, afhankelijk van de individuele situatie, mogelijkheden en ontwikkeling van de leerling. Gedurende het hele schooljaar is in- en uitstroom mogelijk.

Programma's
FlexCollege wil maatwerk leveren. Daarom wordt voor (en met) elke leerling een individueel Flextraject ontworpen. Deze individuele trajecten worden ondergebracht bij één van de Flexroutes. In alle Flexroutes komende de volgende programma's aan bod.

  • Onderwijsprogramma

Kerntaak van FlexCollege is het continueren van onderwijs aan de doelgroep, namelijk leerlingen die zijn vastgelopen op hun stamschool. Onze opdracht is er zorg voor te dragen dat de onderwijsloopbaan van de leerling in de meest passende setting doorgang kan vinden. In de instroomfase wordt onder andere in kaart gebracht of de leerling op het juiste niveau zit, hoe de leerling leert en wat een gewenst en realistisch ontwikkelperspectief is. Op basis van de uitkomsten wordt een persoonlijk doorstroomplan gemaakt. Dit betekent dat FlexCollege onderwijsprogramma’s op maat aanbiedt.

  • Trainingsprogramma
Leerlingen die naar FlexCollege verwezen worden kampen allen in meer of mindere mate met gedrags- en/of leerproblemen. FlexCollege biedt daarom een vast trainingsprogramma aan, gericht op gedragsregulatie. Naast het vaste aanbod (Equip, Sova, Rots en Water, SuperWoman, RET) worden er kortlopende trainingstrajecten op maat aangeboden. Daarnaast worden trainingen gericht op leerbelemmeringen groepsgewijs of individueel aangeboden.
  • Zorgprogramma
Het zorgprogramma begint bij een zorgvuldige aanmeld- en intakeprocedure, gevolgd door een gerichte diagnostische fase waarin mogelijk nader onderzoek gedaan wordt naar intelligentie en persoonlijkheid, met een daaruit voortvloeiend individueel ontwikkelperspectief leidend tot een passende uitstroom. In het Ontwikkelsperspectief en Individueel Handeplingsplan (OPP/IHP) zijn ook doelen vanuit de jeugdzorg opgenomen. In de intakefase is al sprake van een intensieve samenwerking tussen FlexCollege en CJG. Het zorgteam van FlexCollege bestaat uit drie gedragswetenschappers en één of twee stagiaires. De gedragswetenschappers hebben wekelijks zorgoverleg en overleggen regelmatig met de mentoren en leraarondersteuners per klas en wekelijks is er een leerlingenbespreking breed. Daarnaast nemen zij deel aan intake-, evaluatiegesprekken en multidisciplinair overleg. Daarbij verzorgen zij een deel van de (individuele) trainingstrajecten.

Uitstroom
Onze gedragswetenschappers zullen samen met de mentoren en individuele leerlingen onderzoeken welk vervolgtraject het beste bij hem of haar past. Hierbij valt te denken aan het bepalen van het juiste niveau, de best passende leeromgeving voor elke individuele leerling en uiteraard de interesses van de leerling.
Leerlingen stromen vanuit FlexCollege onder andere uit naar regulier voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of een MBO opleiding.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.